O Trautzlově umělecké
společnosti

Trautzlova umělecká společnost vznikla jako platforma pro setkávání a spolupráci hudebníků, básníků, výtvarníků, zájemců o kulturní a společenské dění a také těch, kteří by je chtěli v jejich činnosti podpořit. Jejím cílem je zprostředkovat vzájemný kontakt, pobídnout k vlastní i společné tvorbě, vytvářet dobré zázemí k práci a k její náležité společenské rezonanci. V neposlední řadě se spolek snaží akcentovat důležitá témata pro společenský život regionu, systematicky k nim přispívat diskuzí a vlastní tvorbou.

Pokud chcete vědět, na čem pracujeme v současné chvíli, navštivte náš profil na Facebooku nebo na Instagramu.

Hudební projekty

Spolek vznik v roce 2011 jako organizace pro pořádání kulturních, zejména hudebních akcí. Dodnes pečuje o projekty souboru Collegium hortense a dalších spřízněných ansámblů. S těmito tělesy realizoval desítky novodobých premiér historické hudby, zadal a uvedl mnoho novinek psaných souborům „přímo na tělo“, vytvořil několik úspěšných operních představení s originální tematikou. Nejvýraznějším počinem v této oblasti je velkolepý projekt České nebe. V zájmu spolku zůstává také péče o liturgickou hudbu na Teplicku a v širším regionu. V roce 2019 spolek realizoval oficiální hudební doprovod Národní pouti do Říma a oslav výročí svatořečení Anežky České.

Další činnost

Činnost spolku se v průběhu let rozšířila do několika dalších oblastí. Vydavatelské aktivity již zahrnují zhruba dvacet titulů, mezi nimiž mají přední místo alba s hudbou historických i současných skladatelů Ústeckého kraje. Spolek dále podporuje překlady a zpřístupňování starých literárních památek stejně jako vznik nových textů, věnujících se historii, zvykům a kulturnímu dědictví. Příležitostně spolek věnuje péči záchraně hmotných památek, jejich aktualizaci a náležitému využití v rámci současného veřejného života.

Naše projekty

Perkmon

Perkmon

Obnovená premiéra opery teplického purkmistra Matyáše Wolframa Perkmon se zařadí k nejvýznamnějším objevitelským počinům poslední doby. Překrásné a efektní hudební dílo, 200 let ukryté v archivu, totiž může směle aspirovat na post „krušnohorské národní opery.“ Svým námětem o bájných horských bytostech a strašidlech, o hornících, sociálních problémech své doby, o lásce a pokušení k tomu totiž má ty nejlepší předpoklady.

Trautzlova umělecká společnost připravuje vzkříšení opery od zpracování archivních materiálů, přebásnění německého libreta do češtiny, přes nastudování a několikeré provedení na neobvyklých pódiích až po studiovou nahrávku, její vydání a představení díla co nejširšímu publiku jako jednoho ze skvostů česko-německé hudební historie.

Saltus Taranis

Saltus Taranis

Taranovo sedlo, pastviny a lesy pod Hromovou horou, Milešovkou, jsou jednou z esencí krajiny Sudet. Symfonická báseň, inspirovaná krásami Českého středohoří a Vergiliovými verši, staví tyto přírodní partie do různého světla, ať milostné lyriky nebo prosté pastýřské idyly.

Hudební dílo nahrála na sklonku léta 2020 Severočeská filharmonie Teplice a její ústřední téma bylo zároveň navrženo na Znělku Ústeckého kraje. Pokud skladba projde náležitým schvalovacím procesem, zařadí se mezi oficiální symboly regionu. Trautzlova umělecká společnost, která vznik díla i diskuzi o něm iniciovala, je hrdá, že tím mohla přispět k utváření kulturní identity kraje.

Symfonickou báseň Saltus Taranis si můžete poslechnout zde na webové stránce Saltus Taranis i s úryvky Vergiliových veršů.

Léto v Teplicích

Léto v Teplicích

Jedním z nejlépe napsaných historických průvodců po Teplicích a Teplicku je dílo německého satirika a kreslíře Carla Reinhardta, vydané v roce 1856, nazvané Léto v Teplicích. S lehkostí a vtipem psaný text zahrnuje kromě obvyklých, praktických informací mnoho svérázných postřehů a vykresluje Teplice své doby tak jako žádný jiný materiál.

Z toho důvodu Trautzlova umělecká společnost iniciovala překlad tohoto díla do češtiny a jeho vydání pro lázeňské hosty, ale především samotné Tepličáky. Zároveň plánuje pokračovat dalším skvělým kusem z pera téhož autora Schultze und Müller in Teplitz, který navazuje v již zcela stylizované, beletristické formě.

České nebe září

České nebe září

Projekt, v jehož rámci vznikla již dvacítka kompozic, odehrála se řada koncertů v České republice i v zahraničí a v jehož rámci bylo natočeno hudební album nebo také televizní přenos, je zatím nedokončen a ke svému cíli zatím nespěchá. Snaha projít celým českým panteonem a zastavit se u každého světce a patrona kantátou, písní nebo rovnou oratoriem je úkol na mnoho let.

Skladatel Jan Zástěra zhudebňuje od roku 2012 texty Marie Dolistové a takto postupně se rozšiřující cyklus pro smíšený sbor, sóla, varhany a orchestr zazněl v různých podobách na koncertech v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR. V roce 2020 vznikla kantáta o sv. Zdislavě „Já vládnu pouze láskou“ na libreto Jana Matouška a ve spolupráci s TV Noe je připravován krátký film, jehož základem se stane právě toto dílo. Rok 2021 bude věnován 1100. výročí zavraždění sv. Ludmily a při této příležitosti vznikne oratorium. V dalších letech však na pozornost budou čekat další patroni a světci českých zemí.

České nebe si můžete poslechnout na Spotify nebo na Youtube. České nebe má i svůj samostatný web, navštívit jej můžete .

Výročí Anežky České a Národní pouť do Říma

Národní pouť do Říma

Jedním z nejnáročnějších projektů, které Trautzlova umělecká společnost realizovala, bylo kompletní hudební zajištění České národní pouti do Říma a Vatikánu při příležitosti výročí Sametové revoluce a svatořečení Anežky České v roce 2019. Společně s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, se Zpěváky českého nebe a dalšími pěveckými sbory se postarala o hudební doprovod bohoslužeb v nejvýznamnějších chrámech křesťanského světa - u sv. Petra ve Vatikánu, v Lateránské bazilice a u římské Panny Marie Sněžné.

Vrcholem tohoto projektu se stalo provedení slavnostního koncertu České nebe se sólisty, sbory a orchestrem v Lateránské bazilice za účasti několika tisíc poutníků a hostů stejně jako hudební doprovod papežské generální audience na Svatopetrském náměstí. Trautzlova umělecká společnost tímto počinem měla možnost přispět k důstojné a radostné oslavě třiceti let svobody a zároveň významné reprezentaci České republiky na mezinárodní úrovni.

Spojené sbory Podkrušnohoří

Spojené sbory Podkrušnohoří

Trautzlova umělecká společnost přispívá spolupráci mezi pěveckými sbory v regionu organizováním společné platformy, na níž se realizují netradiční hudební projekty. K nim jsou zváni zpěváci z různých souborů a měst, kteří se setkávají nad novým repertoárem, nabírají nové zkušenosti, seznamují se s jiným stylem práce, jinými hudebními žánry, spolupracují s různými instrumentálními tělesy a orchestry. Ze setkání s ostatními a z krásných hudebních zážitků čerpají především inspiraci, ale také vztah ke kraji a jeho hudebnímu dědictví.

V rámci této platformy se v minulosti podařilo vzkřísit geniální oratorium oseckého cisterciáka Jakoba Trautzla nebo nastudovat a provést Symfonii in honorem Jakobi Trautzli, která zazněla v podání téměř tří set zpěváků a instrumentalistů. Plánované zapojení Spojených sborů Podkrušnohoří do operního projektu Perkmon slibuje další nevídané zážitky.

Hudba na míru

Hudba na míru

Spolek realizoval mnoho projektů ušitých přesně na míru místu, myšlence, výročí, nebo třeba i objednavateli. A tak vzniklo oratorium o výrobě porcelánu, které se vypořádává jak s metafyzikou výrobního procesu, tak s potřebou promazávat stroje. Mysterium porcellani se však stalo jen začátkem celé řady, která zpracovala další podkrušnohorská témata. Na operní trilogii o založení teplických lázní a zdejšího kultu sv. Jana Křtitele Vepřové spiknutí - Vepřová odysea - Vepřové schizma navazuje buffa Casanova vs. Trautzl a další.

Libreta těchto projektů s péčí připravuje teplický básník Martin Budek. K provedení se chystá také jeho Morová opera, věnovaná výročí trojičního sloupu Matyáše Brauna, nebo epopej o rodu Hrabišiců Chvála hrábí. Čistý side-specific projekt, připravený pro rozezvučení skorem chrámových komor přehrady na Flájích, je cyklus věnovaný také patronu vod Janu Křtiteli Curator aquarum.

S kým spolupracujeme

Činnost Trautzlovy umělecké společnosti je spojena s dalšími spolky, hudebními tělesy, veřejnými institucemi nebo jednotlivci.

Hlavním partnerem pro hudební projekty je dlouhodobě soubor Collegium hortense, dále jsou to hudebníci Severočeské filharmonie Teplice nebo Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. V posledních letech se nejdůležitějším partnerem pro realizaci hudebních projektů stal orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, s nímž se podařilo navštívit mnoho výjimečných pódií - od Španělského sálu Pražského hradu až po chrámy v Římě a Vatikánu.

Spolku se daří hledat podporu u místních samospráv a krajských úřadů i v soukromém sektoru. Spolupráce na nehudebních projektech pak jde napříč volným společenstvím angažovaných jednotlivců, které spojuje pocit odpovědnosti za veřejný prostor, za duchovní, kulturní i hmotné dědictví, za vztah lidí ke krajině, její minulosti, ale především pocit odpovědnosti za lepší budoucnost kraje.

Chcete s námi taky spolupracovat? Ozvěte se Petrovi!